Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Řád ochrany zvířat SKS TART (3. května 2009)

Speciální kynologický svaz
TART

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení
nebo svodu psů – při zkouškách z výkonu organizovaných
Speciálním kynologickým svazem TARTČlánek 1
Název a sídlo osoby pořádající veřejné vystoupení nebo svod

 1. Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu byl zpracován a je určen pro Speciální kynologický svaz TART se sídlem v Praze, Krymská 12, 101 00 Praha 10, IČ: 62931512 (dále jen "SKS TART").
 2. Uvedený žadatel SKS TART v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento "Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů – při zkouškách z výkonu organizovaných Speciálním kynologickým svazem TART" (dále jen "Řád").

Článek 2
Účel a cíle Řádu

 1. Posláním řádu je přezkušování psů služebních a pracovních plemen v přirozených podmínkách, zaměřených na ostrahu majetku a ochranu osob, a podporuje i sportovní vyžití psovodů.
 2. Cviky obrany jsou prováděny za účelem výchovy a výcviku zvířete k plnění úkolů stanovených ozbrojeným silám, ozbrojeným bezpečnostním sborům nebo obecní policii.
 3. Tento řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.
 4. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

Článek 3
Pořadatel veřejného vystoupení nebo svodu

 1. Odpovědná osoba, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení nebo svodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je určena individuálně na každou konanou akci výkonným výborem SKS TART (dále jen "pořadatel").
 2. Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení nebo svod Krajské veterinární správě místně příslušné podle místa konaných vystoupení nebo svodu. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu místně příslušné obci.
 3. Pořadatelem při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna
  1. rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
  2. zjistit změny v chování zvířat,
  3. určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
  4. organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu.
 4. Pořadatel je oprávněn a povinen:
  1. kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností Řádem stanovených a při zjištění závad je povinen neodkladně zjednat nápravu,
  2. mít po dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu tento Řád k dispozici v písemné podobě a na vyžádání jej předložit účastníkům nebo orgánům ochrany zvířat.

Článek 4
Druh zvířat, která se veřejného vystoupení nebo svodu účastní

 1. Počet psů na jednotlivé akce je maximálně 60 psů na 1 akci tak, aby bylo zabezpečeno plynulé zvládnutí akce a maximální pohoda psů.
 2. Ke zkouškám jsou připuštěni psi a feny (dále jen psi) i bez prokázaného původu, avšak svou stavbou těla musí splňovat předpoklady pro úspěšné absolvování zkoušek a případného praktického využití.
 3. Ke zkouškám jsou připuštěni psi zdraví, nezranění, feny do první poloviny březosti a po uplynutí 50 dní po porodu. Psovod, který se zúčastní zkoušek s háravou fenou, je povinen oznámit tuto skutečnost vedoucímu zkoušek a zajistit její izolaci od ostatních psů tak, aby nebyla narušena regulérnost akce.
 4. Minimální věk psů, kteří se účastní veřejného vystoupení, se liší podle druhu zkoušky, minimální věk je 10 měsíců.
 5. Aktuální seznam zvířat, včetně údaje o počtu, původu a identifikaci zvířat používaných při veřejném vystoupení nebo svodu, je součástí žádosti předkládané orgánům veterinární správy.
 6. Podle tohoto řádu se veřejného vystoupení nebo svodu nezúčastní:
  1. psi nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,
  2. psi agresivní vůči lidem a ostatním psům,
  3. psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1, písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima,
  4. psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,
  5. psi kteří nebyli na svod připravováni a jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži,
  6. psi přepravení na veřejné vystoupení nebo svod nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.

Článek 5
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty


Viz Příloha č. 1.

Článek 6
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty


 1. Zařízení a vybavení pro veřejná vystoupení a svody mohou mít stabilní charakter a jsou pak zpravidla jako cvičiště oploceny nebo jsou pro individuální akce využívány přirozené podmínky. Vždy je však kladen důraz na ochranu zdraví psů a před zahájením činnosti je prověřena bezpečnost zvolených prostor a vybavení. Vybavení pro kynologickou činnost má tyto parametry:
  1. vysoká překážka - šířka 150 cm, variabilní stavitelná výška 50 až 180 cm, tvořená dřevěnými hoblovanými fošnami o síle 5 cm v kovovém rámu,
  2. překážka typu A - dvě "rozkročené" dřevěné stěny široké 150 cm, vysoké 180 cm, na vrcholu pevně spojené; na každé ze stěn se nacházejí tři příčky pro oporu nohou psa,
  3. kladina se žebříky (žebřík) - šířka 30 cm, sklon 45 stupňů z obou stran, výška 100 až 200 cm, vodorovně uložené nášlapné plochy 2 x 4 - 5 cm, horní lávka 30 cm široká z pevné dřevěné hoblované fošny šířky 30 cm.
  4. kladina nízká - dřevěná hoblovaná fošna délky 500 cm a šířky 20 až 30 cm, výška kladiny přibližně 100 cm, náběh oboustranně prkno se sklonem 30 stupňů.
  Hrany překážek musí být zaoblené, bez vyčnívajících ostrých součástí, mezery mezi dvěma plochami by neměly být takové, aby do nich pes mohl vsunout končetinu nebo takové, aby došlo k zachycení a zalomení drápů.
 2. Jako výstroj se používají zejména tyto pomůcky:
  1. náhubek - formovaný, povrchově upravený, drátěný náhubek, fixovaný koženým páskem v horní části, která dosedá na hřbet nosu, vypodložený koženým páskem s plstí, velikostí odpovídající mohutnosti a tvaru hlavy psa.
  2. obojek řetízkový - kovový řetízek z oček 20 x 10 mm, délky 600 mm, na obou koncích zakončený navařeným kovovým kroužkem o průměru 30 mm, s mechanickým omezením úplného zatažení smyčky,
  3. obojek kožený - kůže šířky 30 mm a tloušťky 4 mm, s kovovými kroužky na připnutí vodítka, zapínání kovovou přezkou 40 x 30 mm, s omezením úplného zatažení smyčky,
  4. vodítko krátké - popruh o šířce 20 - 25 mm, minimálně 2 mm silný, délky cca 150 cm, připínání řešeno otočnou vypouštěcí karabinou,
  5. vodítko dlouhé (stopovací šňůra) - konstruováno jako vodítko krátké, vylehčený materiál, délky cca 10 - 12 m,
  6. postroj stopovací - 3 kožené pásky, vzájemně propojené, kolem hrudi stavitelný pásek, zapínání na kovovou přezku, na hřbetě kovový kroužek o průměru 30 mm na připínání vodítka,
  7. řetízek uvazovací - ocelová svařovaná očka délky 210 cm, zakončený na jedné straně otočnou klešťovou karabinou, na druhé ocelovým kroužkem o průměru 35 mm, nosnost řetízku minimálně 200 kg, nepoužívá se k samostatnému uvázání - připojuje se k obojku.
 3. Každý pes má:
  1. misky, kartáč a hřeben - dle plemenné příslušnosti psa.
 4. Dále jsou při výcviku používány tyto pomůcky:
  1. ochranný rukáv - pevná syntetická tkanina, měkčená výplň - odpovídající kategorie
  2. oblek pro figuranta - pevná syntetická tkanina, měkčená výplň
  3. manžeta kožená - tvarovaná ochranná manžeta odpovídající kategorii psa
  4. obušek kožený - měkčený povrch, z vnějšku kožený, náhrada klacku při obraně
  5. pešek (soft) - měkčené válce z pevné syntetické tkaniny, jako aport
  6. postroje - syntetické či kožené materiály nezpůsobující tzv. zařezávání.
  7. činka dřevěná (aport) - soustružená činka z tvrdého dřeva, o hmotnosti do 1000 g, průměr středové části pro uchopení psem maximálně 3 cm,
  8. aport – čepice, bota, rukavice.
 5. Podle tohoto Řádu se nesmí použít pomůcky a součástky, které by mohly způsobit poškození zdraví, nepřípustnou bolest nebo nepřípustné snížení pohody psa. Není povoleno používat:
  1. elektrické a elektronické obojky,
  2. obojky s ostny a pomůcky, které způsobují nebo mohou způsobit psům zranění a stres,
  3. vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů,
  4. poškozenou výstroj a výcvikové pomůcky, které by mohly zranit psa nebo mu působit jiné nepřípustné utrpení,
  5. náhodně použité předměty (klacky, hole apod.) nebo drát, provaz, apod. k uvazování psa.

Článek 7
Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení nebo svod provádí, a prostory k ustájení


 1. Pořadatel v místě veřejného vystoupení nebo svodu před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení nebo svodu zajistí:
  1. vhodné místo pro vykládání psů (je řešeno individuálně majitelem psa), podle přepravy psů,
  2. dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, vhodné napájecí nádoby pro jednotlivá zvířata, minimální spotřeba vody na den a kus je 2 litry,
  3. aby prostor pro psy minimalizoval riziko jejich poranění,
  4. zabezpečení psů před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách; pro psy musí být připraveny odkládací kotce,
  5. odpovídající počet, poučení a vhodné označení (pořadatelské pásky, apod.) a kontrolu činnosti osob, které budou organizačně akci zajišťovat a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti,
  6. vymezení vhodného prostoru pro převádění a posuzování psů, s dostatečně velkým manipulačním prostorem tak, aby manipulace s předváděnými psy byla bezpečná a nedocházelo k nepřípustnému utrpení zvířat (vzájemné útoky apod.),
  7. kontrolu při využití prostor pro psy, jejich posuzování apod., aby byla udržována čistota, v případě uzavřených prostor zajištěno jejich větrání a objem vzduchu tak, aby odpovídaly věkové kategorii a plemenu psů, byly přiměřené počtu psů a minimalizovaly negativní vlivy vyvolané prostředím,
  8. zabezpečení prostor pro psy před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů), nepovolaných osob,
  9. podmínky pro provádění veterinární péče a poskytnutí první pomoci psům psovody; pro případ odborného zákroku zajistí její pohotovostní poskytnutí veterinárním lékařem.
 2. Zkoušky psů probíhají ve volné přírodě, kde jsou prováděny pachové práce a práce v obraně a dále na místních cvičištích určených k výcviku psů. Výcvik poslušnosti lze též provádět na travnaté ploše stadionu. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (skleněné střepy, kov), případně zabezpečí opatření k předcházení poranění psů. V krajním případě může odvolat svod v takto nebezpečném prostoru.
 3. Při vícedenní akci zajišťuje ustájení ve vhodných prostorách majitel psa v odkládacím kotci, nebo v přepravním přívěsu. Při dobrém počasí může být pes na úvazu. Pořadatel v takovém případě vymezí vhodný prostor, kde psi se mohou na úvazu volně pohybovat a mají od sebe bezpečné rozestupy, aby nemohlo dojít k poranění psů.
 4. Odkládací kotce, připravené pořadatelem veřejného vystoupení nebo svodu, musí být dostatečně prostorné, aby pes mohl zaujmout pohodlnou polohu při odpočinku, musí mít stříšku chránící psa před nepřízní počasí a dřevěnou podlážku. Dostatek vhodného krmiva pro jednotlivé psy zajišťuje každý majitel psa individuálně.
 5. Majitel psa (psovod) je povinen sledovat svého psa, pravidelně ho venčit a průběžně mu zajišťovat napájení a krmení v dostatečném množství, aby nepřípustně neutrpěla jeho pohoda, a zajistit mu odpočinek.


Článek 8
Přeprava zvířat na veřejná vystoupení nebo svod zvířat

 1. Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. Zejména je nutno dodržovat následující zásady:
 2. Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.
 3. Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.
 4. V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.
 5. Během nakládky, vykládky a převádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.
 6. Osoby, které se zvířaty manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se zvířaty. Poučení proti podpisu je uloženo u pořadatele.

Článek 9
Veterinární péče a zajištění první pomoci


Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem smlouvou. Ve smlouvě musí být uvedeno, zda bude veterinární lékař přítomen na místě po celou dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu nebo bude k dispozici na telefonu s tím, že v případě potřeby bude pohotově k dispozici.

Článek 10
Poučení osob o ochraně zvířat

 1. Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení nebo svodu zvířat o tom, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu.
 2. Pořadatel zabezpečí zejména, aby:
  1. se zvířaty bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;
  2. nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, kde je pečováno o zvířata, nebo kde je vyhrazen prostor pro veřejné vystoupení nebo svod;
  3. osoby manipulující se zvířaty přistupovaly k nemocnému či poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke zvířatům, která se projevují jako nebezpečná a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou;
  4. při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob;
  5. při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat byly použity vhodné prostředky k fixaci zvířete, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;
  6. osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat zvířatům poraněným;
  7. osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu zvířat před utrpením a vznikem nebezpečných situací;
  8. všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem.

Článek 11
Důvody k zastavení veřejného vystoupení nebo svodu


 1. Pořadatel je oprávněn a povinen při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem průběh svodu až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila napomenout, případně ze svodu vyloučit a její zvíře z pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat vyřadit; toto porušení oznámit příslušnému orgánu dozoru nad ochranou zvířat – Krajské veterinární správě.
 2. Pořadatel je oprávněn a povinen:
  1. stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení nebo svodu;
  2. zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při výrazném zhoršení klimatických podmínek; živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit nepřípustné utrpení zvířat;
  3. vyloučit zvíře z veřejného vystoupení nebo svodu v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete;
  4. zastavit veřejné vystoupení nebo svod, poklesne-li teplota na -25°C nebo stoupne-li teplota na +30°C;
  5. vyloučit z veřejného vystoupení nebo svodu psovoda, který naznačuje hrubé chování ke psu, za hrubé chování se považuje už pouhé křičení na psa, nebo fyzické trestání;
  6. zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení, vybavení atd.) pro veřejné vystoupení nebo svod, která vyvolala nebo může vyvolat nepřípustné utrpení zvířat.

Článek 12
Platnost a účinnost Řádu

 1. Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství; změny tohoto Řádu musejí být projednány s Ministerstvem zemědělství a být schváleny.
 2. Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem zemědělství.
 3. Tento Řád nahrazuje Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů Speciálního kynologického svazu TART schválený rozhodnutím Ústřední komise pro ochranu zvířat dne 27.4.2006, č.j. 14582/2006-11020.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.