Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Řád ochrany zvířat SKS TART - Příloha č. 1 (3. května 2009)

Speciální kynologický svaz
TART

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení
nebo svodu psů – při zkouškách z výkonu organizovaných
Speciálním kynologickým svazem TART


Příloha č. 1

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty.


Při veřejném vystoupení psi během jednotlivých zkoušek provádějí pachové práce, poslušnost a obranu.

Pachové práce

Pachové práce se dělí na provádění sledování stop, kdy je pes upoután na stopovacím vodítku o délce 10-12 m, které je připnuto na obojek anebo na speciální stopovací postroj. V některých případech může pes vypracovávat stopu na volno. Dalším speciálním druhem pachových prací je rozlišování předmětů, při kterém pes pracuje naprosto volně a identifikuje čichem pachové předměty, které jsou volně položené na terénu.

Poslušnost

V každém stupni zkoušek jsou prováděny některé z níže uvedených disciplín, které musí pes na povel psovoda plnit.
 1. Přivolání: Na povel psovoda musí pes zanechat dosavadní činnosti a co nejkratší cestou přiběhnout k psovodovi.
 2. Ovladatelnost u nohy psovoda: Psovod pochoduje se psem na vodítku anebo se psem na volno u nohy a provádí za pochodu obraty vlevo, vpravo anebo čelem vzad. Pes by měl sledovat svou pravou lopatkou levou nohu psovoda.
 3. Sedni, lehni, vstaň: Pes provádí na povel psovoda různé změny poloh buď přímo u levé nohy psovoda anebo na vzdálenost 5-20 m na posunky psovoda.
 4. Odložení za pochodu: Pes během pochodu zaujímá různé polohy podle povelu a to buď v leže, sedě, nebo ve stoje, kdy zůstává na určeném místě v té které poloze, zatímco psovod pokračuje v chůzi.
 5. Aportování: Pes na povel psovoda aportuje (přináší) odhozený předmět (dřevěnou činku, pešek (soft) nebo vlastní předmět psovoda (čepici, botu, rukavici), a to buď ve volném terénu anebo přes různé druhy překážek, které jsou popsány v čl. 6
 6. Překonávání překážek: Pes na povel překonává různé druhy překážek (skokem, šplhem anebo pouhým přechodem), které jsou popsány v čl.6
 7. Štěkání na povel: Pes musí na jediný povel psovoda několikrát zaštěkat, a to opět buď u nohy psovoda anebo na posunkový povel na vzdálenost 5-20 m.
 8. Dlouhodobé odložení: Pes na povel zaujme polohu v leže a musí zůstat na určeném místě po dobu, než druhý pes přecvičí cviky poslušnosti, což je zhruba 8-10 min.
 9. Odolnost vůči nárazovému hluku: Při tomto cviku se přezkušuje pevnost nervové soustavy přezkušovaného psa, která je základním předpokladem pro použití psů pro výcvik. Jako náhrada nárazového zvuku se používá výstřelu z pistole vyšší ráže než 6 mm. Při tomto cviku je pes odložen, nebo v přímé blízkosti psovoda. Při provádění cviku je třeba dbát na okolnosti, které by mohly negativním způsobem hluk zesílit nebo opakovat (např. odrazy od kovových stěn). Zbraň nesmí být použita a namířena tak, aby mohla psa zranit.
Obrana

V této části se provádějí cviky, kdy pes musí prokázat svoji fyzickou kondici a schopnost bránit svého psovoda, eventuálně zadržet pomocníka, který předstírá útěk.
 1. Průzkum terénu: Pes probíhá určený prostor a jeho úkolem je objevit ukrytého pomocníka a jeho úkryt oznámit vytrvalým štěkáním.
 2. Průzkum objektu: Stejná úloha jako předešlá, s tím rozdílem, že pes propátrává místo terénu určený objekt (místnost, budovu).
 3. Zajištění pomocníka: Pes spolupracuje se psovodem při zajištění nalezeného pomocníka. Sleduje z určeného místa jeho chování při osobní prohlídce, výslechu a je připraven k zákroku (zákusu do ochranného rukávu), při předstíraném odporu pomocníka.
 4. Doprovod pomocníka: Úkolem psa je střežit pomocníka při přechodech na určené místo. Chová-li se pomocník klidně, pes jej od nohy psovoda pouze střeží. Pokusí-li se pomocník o útěk, nebo provede na psovoda útok, je úkolem psa tomu zákusem do ochranného rukávu zabránit.
 5. Obrana psovoda: Pes na povel psovoda provádí zákus do ochranného rukávu, či celoobleku a zabrání tak pomocníkovi v přímém útoku na psovoda.
 6. Hlídání pomocníka: Na určeném místě je úkolem psa uhlídat stojícího pomocníka při odchodu psovoda do úkrytu. Pokusí-li se pomocník opustit určený prostor, pes jej zákusem zadrží.
 7. Hladké zadržení: Pes je vyslán k zadržení prchajícího pomocníka na vzdálenost 10 - 200 m podle druhu a stupně zkoušky. Psovod po vypuštění psa ihned vybíhá k místu zadržení a na povel rozhodčího psa odvolá k noze.
 8. Kontrolní výkon: V okamžiku, kdy už pes prchajícího pomocníka dostihuje, změní tento prudce své chování a místo útěku provede na psa předstíraný útok, při kterém výhružně napřahuje obušek s úmyslem psa odehnat a odradit jej tak od provedení zákusu. Pes se tímto chováním nesmí dát odradit a provést zákrok stejně kvalitně, jako při hladkém zadržení.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.