Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Cvičíme podle TARTu XXIII. (Pes přítel člověka, 5/2003, str. 13)

Cvičíme podle TARTu XXIII.

Když už jsem věnoval tolik místa zkvalitnění výkonnosti psů, rád bych se zmínil i o potřebě zkvalitňovat teoretické vědomosti psovodů. Již druhým rokem probíhají v Praze na Agronomické fakultě v Suchdole kynologické kurzy, které pořádá paní Dr. Ing. Naděžda Šebková, nadšená a hlavně vysoce odborně fundovaná pejskařka. Náplní těchto kurzů je vše, co by měl každý, kdo se o psy zajímá, zcela nepostradatelně vědět. Přednášejí zde lidé, jejichž celoživotním zájmem jsou psi, a jen namátkou uvedu jména, která jsou v našem pejskařském světě dostatečně známa: Dr. Ing. Dostál, Ing. Hartl, MVDr. Láznička, MVDr. Rajmon, Pokrovský, MVDr. Sedlář, mjr. Mareček a mnoho dalších lektorů, kterým se tímto omlouvám, že jsem je ve výčtu vynechal.

Jednotlivé přednášky jsou doslova nabity informacemi od původu psa, přes zootechniku, etologii, anatomii, genetiku, veterinární péči, reprodukci, výchovu a výcvik, služební, sportovní a lovecké využití psů, techniku vystavování, krmení a ošetřování, je zde možno vidět i pitvu psa, zkrátka vše, po čem zvídavé pejskařské srdce touží. Kurzy jsou buď jednosemestrální anebo roční a absolventi si odnášejí diplom s ohodnocením svých znalostí. Mohu zodpovědně říci, že pro rozhodčí výkonu i exteriéru by takovéto kurzy měly být povinné. Pro řadové kynology jsou zdrojem informací, které by jinak jen horko těžko vyhledávali. Při dnešním nedostatku kvalitní odborné kynologické literatury je to nepostradatelný doplněk k dostatečnému kynologickému vzdělání.

Absolvoval jsem mnoho přednášek a doškolení, jednak jako ústřední rozhodčí pro výkon i jako poradce chovu, ale to byl jen slabý vývar ve srovnání s náplní těchto kurzů. Tak jako je naším cílem vysoká úroveň výcviku, tak je samozřejmě naším cílem vysoká odborná vyspělost našich amatérských i profesionálních psovodů. Jak už jsem výše uvedl, bez kvalitních teoretických základů není kvalitního odborného vedení výcviku.

Nyní několik slov k poslušnosti. Poslušnost a ovladatelnost psa je základem výcviku. Tato věta platila, platí a platit bude vždy a je naprosto lhostejné, chceme-li mít psa jen jako příjemného společníka, anebo pomocníka ve službě. Velmi podstatné je splnit některé základní podmínky při výchově a výcviku, abychom mohli význam této věty naplnit.

První a základní podmínkou je přístup ke psu a jeho výcviku naprosto racionálním způsobem. Pes je zvíře a nelze mu přisuzovat lidské vlastnosti. Antropomorfizace, neboli přenášení lidských vlastností do mimolidské skutečnosti, je nejčastější chybou, které se začínající psovodi dopouštějí. Pes nemá druhou signální soustavu, a není proto schopen myslet a uvažovat. Pes nerozumí významu našich slov, vnímá pouze intonaci hlasu a naši mimiku. Pes akceptuje naše podněty, podněty svého nitra a podněty okolí a pomocí nepodmíněných a podmíněných reflexů na ně reaguje. Čím rychleji si tento fakt nový majitel psa osvojí, tím rychlejší bude jeho postup při výchově psa a jeho výcviku.

Uvědomíme-li si, že pes je schopen reagovat na zhruba 50 - 60 povelů, pak nám bude jasné, že povel "sedni" je pouze jeden. Velmi často jsme svědky, že psovod zavelí psovi "sedni" a pokud není s jeho výkonem spokojen, přicházejí povely další jako: "sedni si", "lepší sedni", "pořádně", apod. Každý další povel psovi samozřejmě zatěžuje jeho nervovou soustavu, protože těmto slovům nerozumí a přispívá zcela zdárně k jeho pozdější absolutní neposlušnosti. Čím více takovýchto "povelů" používáme, tím méně můžeme později psa naučit. Toto pravidlo začíná platit od prvního používání jména psa. Proto dáváme psům jména, která jsou jednoduchá, znělá a pokud možno je neskloňujeme. Povely dáváme psu zřetelně a v patřičné intonaci. Veškeré charakteristické zvláštnosti našeho hlasu (síla, výška, zabarvení, přízvuk) si pes velmi rychle zapamatuje a je naprosto neomylně schopen je rozlišit od hlasu jiného člověka. Nemá cenu na psa řvát, protože pes má tak citlivý sluch, že je schopen vnímat i ultrazvuk.

Náš celkový projev musí být živý, aby psa při jeho činnosti povzbuzoval. Pohybuje-li se psovod líně a povely vydává bez intonace, tzn. monotónně, reakce psa budou odpovídat našemu chování. Chválíme-li psa, musí to být z našeho hlasu a chování zřetelné. To samé platí pro kárání. Rozumný psovod rychle zjistí, že není třeba psa trestat, protože pes okamžitě zpozoruje z našeho hlasu a mimiky, že nejsme s jeho chováním spokojeni a na to reaguje. Pozorovací talent, který má pes velmi dobře vyvinut, nás někdy může svádět k dojmu, že pes skutečně přemýšlí. Mnoho psovodů je schopno odpřísáhnout, že jeho pes ví, že půjdou na procházku, že bude krmení, že psovod odchází a nechá psa doma, apod. Je to ovšem jen naše stále stejné chování, z kterého pes okamžitě vycítí, o co jde. Je též samozřejmé, že povely a naše chování je schopen pes vnímat jinak, žije-li s námi v domácnosti, než když je ustájen v kotci.

Shrňme si nejdůležitější podněty, které na psa působí při jeho výchově a výcviku. Mimika, síla zvuku a intonace, postoj-pohyb a jeho rychlost, pach a oblečení psovoda a samozřejmě prostředí.

Na výkony psa však mají vliv i tzv. nežádoucí spojitosti. Jsou to většinou chyby, které vznikají špatnou volbou metody výcviku na povahové vlastnosti našeho psa anebo chaotickým postupem při výcviku (nedodržením metodiky výcviku). Jako příklad uvedu použití donucovací metody na psa, který je svým projevem melancholik. Nelze též nacvičovat dokonalý aport, nemáme-li zvládnut cvik přivolání. Budeme-li provádět výcvik ve stále stejném prostředí (cvičiště) dojdeme k tomu, že v jiném prostředí bude pes pracovat nejistě a nepřesně nebo bude odmítat pracovat vůbec. Stejnou chybou je cvičit ve stále stejnou denní dobu. Pes se naučí pracovat ráno a při práci ve tmě, kterou nezná, zklame.

Nevhodné zvolení denní doby má samozřejmě velký vliv na rychlost postupu našeho výcviku. Již několikrát jsme si řekli, že pes je zvíře šerosvitu a proto jeho největší aktivita je při východu a západu slunce. V této době je pes pro výcvik nejvíce vnímavý a výsledky našeho snažení jsou očividné.

Další chybou při výcviku je používání stále stejného pomocníka, ať při pachových pracích anebo při obraně. V prvním případě je pes ochoten sledovat stopu pouze známého kladeče a v druhém případě zjistíme, že pes je dráždivý pouze na tohoto pomocníka a ostatní jej nechávají v klidu. Stejnou chybou je i používání stále stejných ochranných pomůcek. Pes se naučí zlobit na rukáv a zcela zklame při použití celoobleku anebo ochranné manžety. Stejné je to se střelbou. Pokud budeme mít psa s reakcí na střelbu, to znamená s oslabenou nervovou soustavou, a budeme používat střelbu ve spojení s přinášením aportu, zkazíme rázem dvě věci najednou. Pes se bude bát střelby a ještě odmítne aportovat. Stejně důležité je nepoužívat často střelbu při nácviku hladkého zadržení při obraně. Pes se naučí reagovat aktivně na střelbu a potom při poslušnosti, místo aby si střelby nevšímal, bude intenzivně vyhledávat střelce.

Vytvářením dynamického stereotypu při poslušnosti se dopouštíme chyby, která nám opět znesnadní výcvik. Budeme-li ve stále stejném pořadí zadávat psovi povely "lehni, sedni, vstaň" dopracujeme se k tomu, že po povelu "lehni" si pes sám za okamžik sedne a posléze vstane. Stejnou chybu je vidět i při nácviku obrany v odstavci "zajištění pachatele". Po vyštěkání vyzve psovod figuranta, aby opustil úkryt, postavil se čelem k psovodovi a zvedl ruce nad hlavu. Po povelu "zvedněte ruce" si psi automaticky lehají. Je to známka toho, že psovod zanedbal nácvik prohlídky pachatele vsedě. Ve stopách se můžeme setkat s obdobným nešvarem při nácviku vlastních stop. Psovod si většinou svou vlastní stopu pamatuje (píši většinou, protože jsou i tací, kteří přesvědčí kvalitně hledajícího psa, že tam stopa nevede, i když všichni ostatní přihlížející vědí, že pes jde správně) a pomocí šňůry avizuje psovi blížící se předmět anebo lom. Takto ovlivňovaní psi absolutně zklamou na stopách cizích, protože nacvičená avizace nepřijde a pes předmět nebo lom spolehlivě přejde.

Na závěr se ještě zmíníme o několika dalších okolnostech, které znesnadňují výcvik. Dobrý zdravotní stav psa a jeho kondice jsou podmínkou nutnou ke zdárnému výcviku. Pes musí být kvalitně krmen, aby mohl podávat dobré výkony. Píši-li kvalitně, mám na mysli dávku, která odpovídá pracovnímu zatížení psa a ročnímu období. Pes nesmí být zkrmený (tlustý), aby nebyl líný. V zimním období se většinou dávka zvyšuje, protože pes spotřebuje více kalorií na zahřátí (týká se psů ustájených venku v kotci). Nechci se zmiňovat o krmných dávkách, protože této problematice je na stránkách našeho časopisu věnován dostatek prostoru a jsou jiní a fundovanější odborníci, kteří nám svou radou mohou přispět.

Umožnit psovi dostatek volného pohybu za jakéhokoli počasí je nutné pro zvyšování fyzické kondice. Jen pes se zdravým srdcem a dostatečnou kapacitou plic je schopen podávat špičkové výkony. Dvacetiminutová procházka na vodítku psovi nic nedá, snad je to, že se může vyprázdnit. Pokud pes není zdráv, nemůže se na výcvik soustředit, natož podávat odpovídající výkony. Psovod musí okamžitě poznat z reakcí svého psa, že se s ním něco děje. Už jen pouhé napadení zevními cizopasníky, jako jsou ku příkladu blechy, může psovi velmi znesnadňovat život. Pes se neustále drbe, nevyspí se, na práci je nesoustředěný a většinou po takové invazi může velmi rychle získat i tasemnici, kde blecha je mezihostitelem tohoto vnitřního nevítaného parazita. Proto každodenní péče o srst psa musí být pro psovoda samozřejmostí.

Ze zdravovědy snad jen to nejdůležitější, co by měl psovod o svém psu vědět. U dospělých psů teplota přesahující 39°C signalizuje možnost začínajícího infekčního onemocnění. Ovšem i pokles tělesné teploty pod 37°C může provázet těžký průběh leptospirózy. Teplotu lze naměřit lékařským teploměrem lehce potřeným olejem a zasunutým asi jeden až dva centimetry do konečníku psa. Počet tepů u dospělého psa většího plemene se pohybuje mezi 70-100/min. Počet dechů dospělého psa v klidu je u větších psů 14-22/min. Počet dechů za jednu minutu je možno orientačně stanovit při pohledu ze strany a počet tepů zjistíme přiložením prstů a mírným tlakem na stehenní tepnu nahoře v mezinoží, popřípadě přímým poslechem srdce v srdeční krajině.

Snad poslední věc, která zvláště některým psovodům velmi znesnadňuje výcvik a o které bych se chtěl zmínit, je zvěř volně se pohybující v přírodě. Lovecký pud, který si psi nesou ve vínku svých genetických informací, je pro mnoho začínajících výcvikářů nepřekonatelným problémem. Zde je třeba říci, že čím dříve tento lovecký pud začneme tlumit, tím větší je naděje na úspěch. Dotazů typu: "Mám 2,5letého psa a nemohu jej odnaučit pronásledovat zvěř...", se na mých webových stránkách objevuje velmi mnoho. Zde už je každá rada drahá. S takto starým psem, který po spatření zajíce, bažanta, srny, apod. se stává neovladatelným lovcem, už většinou nezkušený psovod moc nenadělá. Důležité je začít od štěněte. Zde stačí pouhé vyslovení povelu "fuj" a trhnutí vodítkem už při náznaku chytání myší anebo pronásledování slepice. Štěně ještě není tak rychlé a je snadné jej dohonit a trest přijde okamžitě. V tomto věku je i vnímavost k nepříjemným podnětům silná a psík si to většinou rychle zapamatuje. Trestat psa po půlhodinové honičce se zajícem nemá význam, protože nezkušený psovod si okamžitě zničí i kontakt se psem a potažmo přivolání. Mnoho psovodů se z obavy, aby pes neutekl za zvěří, bojí psa pustit už od malička na volno a pes po jisté době takovéto izolace, puštěný z vodítka, je doslova jak utržený ze řetězu.

Má-li mladý psík tendence lovit, musíme mu takové modelové situace vyhledávat a razantně mu "vysvětlit", že to se nesmí, a ne čekat, až jednou na slepici či zajíce narazíme, co to se psem udělá. To už bývá většinou pozdě. Pes musí být se zvěří seznámen, může ji registrovat, ale v žádném případě jej nemůže při práci rušit. Pokud tento výcvik nezvládneme v mládí, můžeme se rozloučit se stopováním, obranou v terénu i s příjemnými procházkami se psem na volno. Z řečeného vyplývá, že takový pes je pro práci v TARTu naprosto nepoužitelný.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.