Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK (22. února 2003)

Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK

Opět nastal čas bilancování naší činnosti za celý uplynulý rok. Je potěšitelné, že, při porovnání hodnocení z minulých let, nám každoročně přibývá pořádaných akcí, ať už závodů, ale hlavně zkoušek. Rovněž počet startujících se nám zvyšuje. Zůstává sice faktem, že nejvíce akcí připravuje již tradičně region Lišov a nejvyšší účast vykazuje region Praha-venkov, ale přece jen i další regiony se na činnosti podílejí. Výcviková komise se snažila, aby veškeré konané akce byly na požadované úrovni odpovídající charakteru výcviku podle TARTu. Toto snažení bylo korunováno úspěchem. Samozřejmě hlavní podíl na všech konaných akcích mají jejich pořadatelé, kterým upřímně za jejich úsilí jménem Výcvikové komise děkuji. Na tomto místě je také potřeba se zmínit o propagaci TARTu prováděné na stránkách časopisu Pes přítel člověka p. Dubovým. Rovněž lektorská činnost pro rozšiřování myšlenek TARTu je důležitá. Tu prováděli pp. Dubový a Ing. Růžička na Zemědělské univerzitě a p. Komárek v Muzeu Policie ČR.

Dobrým prvkem v naší činnosti je pořádání společných výcviků. Zatím sice vycházejí pouze z regionu Lišov, ale věřím, že se rozšíří do dalších regionů. Zde dochází nejen k výměně teoretických a praktických zkušeností ve výcviku TARTu, ale prověří se i odbornost pomocníků při výcviku, což jsou hlavně figuranti a kladeči stop. V neposlední řadě si psovodi zacvičí v cizích podmínkách, což je právě pro TART velmi důležité. První výcvik se uskutečnil hned 11. – 13. ledna v Dačicích a další 30. března – 1. dubna v Přední Výtoni. První pod vedením Martina Kiesslinga a druhý pod vedením Jirky Matějky.

Rád bych se zmínil o tradičním závodě O pohár Kristýny, který se uskutečnil 7. – 9. června. Sice to není závod TARTu, ale svou náplní má k němu velice blízko. Proto se zde zúčastňuje mnoho členů TARTu. Ten letošní se konal za hojné účasti členů z regionů Praha-venkov a Lišov. Letos poprvé také tento závod posuzovali jen rozhodčí TARTu, a to pp. Šafr, Dubový a Komárek. Pro nás je potěšující, že v tak silné početné i výkonnostně připravené konkurenci zvítězilo družstvo TARTu z regionu Praha-venkov ve složení: Souček, Šonský, Karasová.

Bohužel i na nás dolehla katastrofa povodní, které zničily mnoho našich cvičišť. To se také odrazilo v nemožnosti uskutečnit dobře připravený Obranářský závod v Krašlovicích 21. – 22. září, na který jsme se všichni těšili. Přesto patří velké poděkování Majce Vaňkové a dalším organizátorům tohoto závodu.

Tradičně dobrou úroveň měl LVT v Cheznovicích pořádaný jako již v dřívějších letech Jirkou Matějkou a jeho týmem, opět zakončený zkouškami. Několik závodů v průběhu tábora dobře motivuje účastníky tábora. Tito byli vhodně rozděleni do družstev. Vedením těchto družstev byli pověřeni kvalitní instruktoři. Tento tábor již dávno přesáhl hranice lišovského regionu a v tomto roce se ho zúčastnilo kolem 50 účastníků ze 4 regionů TARTu. Tábor se konal od 27. července do 10. srpna, takže účastníky ihned po příjezdu domů očekávala nemilá realita povodní.


Stopařský závod Krašlovice 20. – 21. dubna

Závod byl velice dobře připravený. Zúčastnilo se 14 psovodů s 15 psy. Skládal se z 50ti bodové poslušnosti a 2 stop - 4 hodinové stopy a stopy praktické. Závod svou náročností byl dobrou průpravou na stopařské mistrovství.

Výsledky:

Umístění Psovod Pes Region
1. místo František Hrach Armín bez PP Lišov
2. místo Jana Jandová Zino od Policie Praha - venkov
3. místo Martin Kiessling Jimmy bez PP Lišov


Obranářský závod Kamenice nad Lipou 24. – 26. května

Závod tříčlenných družstev a jednotlivců se konal podle propozic vytvořených pořadateli. Je to již tradičně velmi náročný obranářský závod, vhodně přizpůsobený využití psa v praxi. Do budoucna bude vhodné při pořádání závodů, které se nekonají podle ZŘ, aby pořadatel přesně popsal v propozicích požadavky na jednotlivé výkony. Závodník toto bude znát předem a odpadnou případná nedorozumění mezi závodníky a pořadatelem. Na tomto závodě byla využita také videokamera, kde pořadatel natáčel výkony psů. To bylo využito při posouzení 2 sporných výkonů při zákrocích v místnosti. Závodu se zúčastnilo 29 závodníků.

Výsledky:

Umístění Družstvo
1. místo Šonský, Hudeček, Kranátová
2. místo Košler, Mihulka, Boček
3. místo Vocel, Čvančara, Kiessling

Umístění Psovod Pes Region
1. místo Šonský Viro od Policie Praha - venkov
2. místo Šonský Jack bez PP Praha - venkov
3. místo Martin Kiessling Ben Dobrovodské lázně Lišov
4. místo Kranátová Fron Květ Laryk Lety
5. místo Boček Hero bez PP Lišov


Závody Dačice 26. října podle T 1, T 2

Tento závod byl vlastně uspořádán podle přání delegátů poslední valné hromady, kde zazněly požadavky na uspořádání závodů podle nižších zkoušek ZŘ TART. K závodu nastoupilo v kategorii T 1 14 závodníků a v kategorii T 2 7 závodníků. Limit zkoušky T 2 splnili 2 závodníci, u T 1 6 závodníků. Některé zkoušky však nebyly zapsány pro nesplnění zkoušek předcházejících.

Výsledky:

KATEGORIE   T 1

Umístění Psovod Pes
1. místo Jiří Hvězda Gája Malidaj
2. místo Vojtěch Mauer Amanda Fany Eiloten
3. místo Lubomír Ábel ml. Gaston bez PP


KATEGORIE   T 2

Umístění Psovod Pes
1. místo Martin Kiessling Ben Dobrovodské Lázně
2. místo Miroslav Vocel Anny Mafid
3. místo Tomáš Dvořáček Amira z Lenčina statku


Vyhodnocení II. Mistrovství republiky obranářů SKS TART ČR 2002

Mistrovství republiky bylo připravováno s dostatečným časovým předstihem. Výkonný výbor a Výcviková komise pověřila jeho uspořádáním region Grabštejn. Ten stanovil místo konání v prostorech krásného rekreačního zařízení Kristýna, s. r. o. Spolupořadatelem MR byl Kynologický klub AČR VZ Grabštejn a Sportovní klub Policie ČR Prezidium.

Pracovní porada organizačního výboru s upřesněním cvičebních prostor a materiálního zabezpečení MR se uskutečnila 21. března 2002 v prostorách Rekreačního zařízení Kristýna. Za Výcvikovou komisi se zúčastnili pp. Dubový a Komárek. S těmito funkcionáři byli v neustálém spojení členové organizačního štábu pp. Ing. Růžička, Reissinger a pí Peukertová. Těmto třem jmenovaným patří velké poděkování Výkonného výboru za odpovědnou a perfektní přípravu i vlastní zajištění MR, které bylo kladně hodnoceno všemi zúčastněnými.

Vzhledem k poměrně malé účasti závodníků bylo rozhodnuto MR zkrátit do dvou dnů, a proto byl upraven časový harmonogram. Díky kvalitní práci organizačního štábu, technického družstva a sčítací komise byl upravený časový řád dodržen a neprojevilo se to ve snížení úrovně kvality MR.

Mistrovství se zúčastnilo 20 psovodů, respektive 20 psů a 17 psovodů. Podmínkou účasti pro členy SKS TART bylo splnění I. stupně zkoušky všestranné nebo obranářské. To se odrazilo v celkové úrovni jednotlivých disciplín. Účast byla nabídnuta všem ozbrojeným složkám, se kterými SKS TART spolupracuje. Mimo AČR, která ve stejném termínu zajišťovala účast psovodů na armádním přeboru v zahraničí, se zúčastnili 2 psovodi z Celní správy a 1 psovod PČR. Je potěšitelné, že letošního MR obranářů se zúčastnili zástupci z více regionů.

Zastoupení regionů podle počtu závodníků, respektive psů:

Region Závodníků
Praha – venkov 9
Grabštejn 2
Lety 2
Litvínov 2
Kyjov 1
Lišov 1
Česká Bělá 1

Výkony obrany posuzovali p. Komárek, Dubový, Ing. Růžička a Souček, poslušnost pí SOUČKOVÁ. Práci figurantů vykonávali pp. Worth z Litvínova, Novotníček, Kletečka a Hubrt z Grabštejna.

Veškeré cviky obrany, kde pes provádí zákus, byly prováděny na ochranné obleky Ring a kontrolní výkon byl prováděn na rukáv Univerzál. To bylo velkým přínosem mistrovství, protože poprvé jsme se oprostili od výkonů na rukávy Frabo, které jsou pro práci psa podle TARTu nevhodné. V tomto trendu hodlá Výcviková komise TART pokračovat nejen na mistrovstvích, ale i regionálních soutěžích. Výkony dokazují, že je to správný směr.

K samotným výkonům:

Výkony poslušnosti byly na úrovni odpovídající mistrovství. Pouze 1 závodník nesplnil limit 70 bodů. Nejvíce nulových výkonů se objevilo u aportu přes překážku. Ke střelbě byl použit samopal na jednotlivé rány, což má dostatečný zvukový efekt potřebný pro možnost použití psa při praktickém nasazení. Tento výkon byl jako jediný hodnocen u všech závodníků plným počtem bodů. Nejlepší poslušnost, ohodnocenou 97 body, předvedl pes Ben Dobrovodské lázně psovoda Martina Kiesslinga. Výkony obrany byly všechny přizpůsobeny praktickému využití psa. Projevila se dobrá připravenost psovodů k tak náročné soutěži. Vzhledem ke zkrácení celé soutěže, zbylo méně času na odpočinek psů mezi jednotlivými disciplínami. Při noční avizaci neuspěla téměř polovina psů, což odpovídá zkušenostem z jiných soutěží a náročnosti této disciplíny. Při nočním zadržení psi prokázali svoji připravenost a výkon nesplnila jen 1/5 psů. Více než polovina psů nesplnila disciplínu průzkum objektu s označením ukrytého pachatele, i přes dostatečný časový limit 3 minut odpovídající velikosti prohledávaného objektu. Ten byl sice nevelký, ale měl charakter skladu, a to činilo mnoha psům problém. Je potřeba naučit psy samostatnosti a aktivitě při prohledávání takového objektu s úplně ukrytým figurantem. Při disciplínách zákroku v místnosti a přepadu psovoda nedošlo u žádného psa k nesplnění cviku. Hladné zadržení prakticky nesplnila 1/4 psů, což bylo způsobeno horší možností natrénování tohoto cviku na oblek Ring, který zde byl použit. Pes, který není na kousání do této ochranné pomůcky zvyklý, je překvapen. 3 výkony byly ohodnoceny plným počtem bodů. Kontrolní výkon byl proveden skutečně tak, aby se prověřila odvaha psa. Nesplnila ho 1/5 psů. Naopak 3 výkony byly ohodnoceny plným počtem bodů. Nejlepší hodnocení v obraně získal pes Jack bez PP psovoda Romana Šonského – 298 bodů z celkového počtu 300 bodů.

Již splněnou zkoušku OPT 3 neobhájil 1 závodník a 5 závodníků zkoušku obhájilo. Na letošním MR splnilo limit této zkoušky první 11 závodníků, což je velice potěšující. Zkouška byla zapsána 2 psům, protože ostatní zkoušku absolvovali na loňském MR nebo neměli splněnou zkoušku OPT 2. Jsou to:

Celkové hodnocení

Titul Mistr republiky obranářů SKS TART 2002 obdržel psovod Zetek se psem Harry z Honiru, protože byl prvním v pořadí, který měl splněny podmínky dle propozic MR.

Slavnostní ráz závěrečného ceremoniálu podpořila účast pozvaných čestných hostů, kterými byli starosta města Hrádek nad Nisou pan Faltus a zástupce vedoucího Odboru kynologie a hipologie policejního prezidia PČR pan mjr. Jiří Rulc. Jsme rádi, že právě oni byli spokojeni s průběhem soutěže a sami nabídli spolupráci na poli Služební kynologie do dalšího období.

MR obranářů SKS TART 2002 hodnotíme jako úspěšné, jen litujeme, že se neúčastnilo více závodníků, protože vše bylo připraveno pro větší počet, včetně kvalitního a pohodlného ubytování a stravování.


Vyhodnocení II. Mistrovství republiky stopařů SKS TART ČR 2002

Mistrovství republiky se konalo 5. – 6. října 2002 v rekreačním zařízení ATOM v Sázavě-Sedlišti a na terénech v několikakilometrovém okolí. Pořadatelem byl Výkonný výbor a Výcviková komise SKS TART ČR. Hlavní tíha s přípravou Mistrovství ležela na manželích Vlčkových, kterým je třeba poděkovat za odpovědný přístup k přípravě a obětavost při vlastním průběhu akce.

11. září 2002 se sešla v místě konání Výcviková komise s Organizačním výborem, aby byly upřesněny konkrétní úkoly pro Mistrovství a dohodnuty naše požadavky s personálem rekreačního zařízení. Zúčastnili se manželé Vlčkovi, manželé Součkovi, Ing. Bůžek, Dubový a Komárek. Aby byla zajištěna dostatečná informovanost celé členské základny, byly rozeslány sekretariátem Výkonného výboru propozice všem členům TARTu s dostatečným předstihem. Dále byly zvláštními pozvánkami pozváni na Mistrovství hosté z řad sponzorů, zástupců kynologie ozbrojených složek a zasloužilých funkcionářů služební kynologie. Byli jsme velice rádi, že jsme jich mohli několik v průběhu Mistrovství nebo alespoň na vyhlášení výsledků přivítat. Díky manželům Vlčkovým byla zajištěna dostatečná podpora sponzorskými dary, takže v závěru mohly být oceněny ještě dílčí vyhlášené kategorie jako nejlepší výsledky na jednotlivých stopách a poslušnosti. Poprvé také v tomto ročníku byl pro vítěze udělen skleněný putovní pohár.

Výbor Mistrovství začal pracovat na místě již 4. října v poledne, takže vše bylo připraveno jak pro technické družstvo a rozhodčí, kteří již odpoledne museli pracovat při prohlídce terénů na pachové práce, tak pro některé závodníky, kteří přijeli již v pátek.

Funkci rozhodčích vykonávali pp. Komárek jako hlavní rozhodčí a posouzení poslušnosti, Ing. Bůžek, Šnytr, Vitásek a Souček, kteří posuzovali prachové práce. Práce technického družstva spočívala především v kladení stop. Tuto funkci obětavě zastávali členky regionu Lišov Moserová a Karvánková J., členové regionu Praha-venkov manželé Zemancovi, Smetana a Petrová a nečlenové TARTu z řad Policie ČR – Správy Středočeského kraje pp. Hejduk, Hrabák, Havránek st. a Havránek ml. Všem jmenovaným Výcviková komise děkuje za jejich kvalitní a obětavou práci. Dále děkuje sčítací komisi – členkám regionu Praha-venkov Součkové a Machové, neboť bez technického zařízení byly výsledky zpracovány do 15 minut po dodání posledního výsledku včetně zapsání do výkonnostních knížek.

Na Mistrovství bylo přihlášeno 19 psovodů s 20 psy. Jedna soutěžící z regionu Lety se omluvila, takže nastoupilo 18 psovodů s 19 psy. Zastoupení regionů bylo následující:

Region Závodníků
Praha – venkov 10
Lišov 6
Lety 1 (2 psi)
Zlín 1

Co se týče splněných zkoušek nastoupilo 5 psů, kteří měly již splněnou zkoušku SPT 3 a 4 psi se splněnou zkouškou SPT 2, kteří aspirovali na zapsání zkoušky SPT 3 po splnění limitu. To se podařilo 2 psům:

Z 5 psů se splněnou zkouškou SPT 3 tuto 3 psi obhájili, ze zbývajících během soutěže odstoupila psovodkyně z regionu Praha-východ pro svou zdravotní indispozici. Pro absolutní objektivnost probíhalo losování ještě před vlastním uvedením na stopu tak, jak vyzněly požadavky některých závodníků v minulém ročníku. Během Mistrovství nebyl podán žádný protest ze strany závodníků. Terény pro pachové práce byly plně odpovídající úrovni soutěže. Stopy 4 hodiny staré byly položeny na řepkovém porostu a v průběhu jejich vypracování vál i silnější vítr. Stopy 2 hodiny staré byly položeny na jetelovém porostu a také vypracovány za větru.

Hodnocení poslušnosti:

Vzhledem k poměrně snadné poslušnosti, která se vesměs sestává jen z ovladatelnostních cviků rozhodla Výcviková komise o přísnějším posouzení na vrcholové soutěži. Pouze 1 závodník nesplnil limit 35 bodů. 4 poslušnosti byly hodnoceny do 40 bodů, ostatní nad 40. Nejvýše hodnocené poslušnosti dosáhly 48 bodů. Nejlépe byl hodnocen výkon dlouhodobého odložení, nejslabší aport volný, kde 2 psi cvik nesplnili a jejich výkony byly hodnoceny 0. To ale byly jediné nuly v hodnocení poslušnosti.

Hodnocení stop:

Čtyřhodinové stopy působily podstatně větší potíže, což se dalo předpokládat. Zde byla udělena jediná 0, ale 8 stop bylo hodnoceno do 25 bodů, což svědčí o tom, že psi vypracovali stopu maximálně v prvním úseku. Minimální limit bodového hodnocení 70 bodů přesáhlo pouze 7 psů. Pouze 3 výkony byly za 90 a více bodů. Nejlepší hodnocení bylo 99 bodů.

Dvouhodinové stopy přinesly lepší výsledky. Opět jeden výkon ohodnocen 0, kdy pes na stopu nevyšel, ale dále už jen jeden pes nesplnil limit 70 bodů. 9 psů podalo výkon, který byl hodnocen 90 a více body. Nejlepší výkon 96 bodů (stejný pes, který podal nejlepší výkon ve 4 hodinové stopě).

Z rozboru vyplývá, že máme rezervy v přípravě na starších stopách. Dále se zde opět potvrdila zkušenost, že pes, který je připravován pro IPO a SchH, absolvuje tyto nejvyšší zkoušky a splňuje limit pro MR IPO, je schopen ještě velmi dobře absolvovat vlastní stopy v nejnižších zkouškách TART, ale na tak náročných stopách v podmínkách MR TART nemá již šanci uspět. V TARTu musí být pes od začátku veden k samostatnosti v práci na pachové stopě a nadměrné upřesňování a korekce tempa je zde na škodu.

Vyhodnocení jednotlivců

Poslušnost:

Umístění Psovod Pes
1. - 2. místo Kiessling Ben
Holec Rony
3. - 4. místo Bělina Fax
Skálová Gája


4 hodinové stopy:

Umístění Psovod Pes
1. místo Hrach Armín
2. místo Jandová Zino
3. - 7. místo Skalová Gája
Dupal Rony
Novák Max
Kranátová Zero
Dvořáková Ašan


Celkové pořadí:

Pořadí Psovod Pes Region
1. František Hrach Armín bez PP Lišov
2. Adolfa Skalová Gája z Labského pramene Lišov
3. Tomáš Zetek Harry z Honiru Praha - venkov
4. Jana Jandová Zino od Policie Praha - venkov
5. Jiří Vlček Viki bez PP Praha - venkov
6. Michaela Kranátová Zero od Policie Lety
7. Karel Váňa Bad bez PP Lišov
8. Pavel Holec Rony bez PP Lišov
9. Eliška Kalousová Berno Berno-Paulex Praha - venkov
10. Jiří Novák Max bez PP Praha - venkov
11. Jitka Dvořáková Ašan z Boreckého potoka Praha - venkov
12. Martin Kiessling Ben Dobrovodské lázně Lišov
13. Jiří Dupal Rony bez PP Lišov
14. Alois Kumhera Glen od hradu Lipky Praha - venkov
15. Michaela Kranátová Fron Květ Laryk Lety
16. Alois Březík Brix z Rusavského údolí Zlín
17. Petr Němec Deny bez PP Lišov
18. Lumír Bělina Fax Ji-Po-Me Praha - venkov


Vyhodnocení všestranných 2002

Vyhodnocení psovodů, kteří se zúčastnili v tomto roce obou mistrovství s jedním psem.

1. Tomáš Zetek - mistr republiky Harry z Honiru Praha - venkov
2. Jana Jandová Zino od Policie Praha - venkov
3. Martin Kiessling Ben Dobrovodské lázně Lišov
4. Michaela Kranátová Fron Květ Laryk Lety
5. Jiří Vlček Viki bez PP Praha - venkov
6. Jitka Dvořáková Ašan z Boreckého potoka Praha - venkov
7. Michaela Kranátová Fron Květ Laryk Lety


Vyhodnocení zkouškové činnosti

V roce 2002 nám opět narostla zkoušková činnost ve všech ukazatelích. Opět byly pořádány zkoušky na letních výcvikových táborech a to následovně:

Region Zkoušek
Praha - venkov 4
Lišov 3
Nymburk 2
Lety 1

Tedy celkem 10 zkoušek. Kromě toho pořádal region Lišov závod se zapsáním zkoušek T 1 a T 2.

V roce 2002 bylo pořádáno celkem 31 zkoušek, na jejichž posouzení se podíleli prakticky všichni rozhodčí delegovaní Výcvikovou komisí. Podíl regionů na pořádání těchto zkoušek byl následující:

Region Zkoušek
Praha - venkov 11
Lišov 9
Litvínov 3
Zlín 3
Nymburk 2
Grabštejn 2
Lety 1

Celkem nastoupilo ke zkouškám 239 psovodů a úspěšně splněno bylo 177 zkoušek.

U speciálních zkoušek 3. stupňů byl nástup i úspěšnost ovlivněn Mistrovstvím republiky.

Vzhledem ke značnému počtu účastníků hlavně nižších zkoušek, kteří nejsou členy TARTu, je jasné, že pořádáním našich akcí významnou měrou přispíváme k propagaci TARTu v široké kynologické veřejnosti.

Výcviková komise děkuje všem členům SKS TART za aktivní práci v roce 2002 a do výcvikového roku 2003 přeje mnoho úspěchů pod naším heslem "Dobrou partu najdeš v TARTu.".


Jan Komárek
předseda Výcvikové komise SKS TART
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.