Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK (26. ledna 2002)

Valná hromada SKS TART ČR - projev předsedy VK

Vážení přátelé,

jako každoročně předkládá Výcviková komise SKS TART vyhodnocení činnosti za uplynulý rok a jsem rád, že každoročně přibývá veškerých akcí konaných nejen Výcvikovou komisí, ale i regiony. Bohužel stále se nám na činnosti podílí poměrně omezený počet regionů, což je patrno hlavně v účasti na těchto akcích.

Výcviková komise pracovala většinu roku ve složení: pp. Komárek, Dubový, Vitásek, Bůžek a Šváb. Na podzim požádal o uvolnění p. Šváb. Na jeho místo byl kooptován p. Souček.

Výcviková komise splnila všechny úkoly tak, jak byly vytyčeny plánem práce na rok 2001. Jako každoročně začala výcviková sezóna doškolením rozhodčích. To se uskutečnilo 24. března v Teplicích za účasti 16 rozhodčích a čekatelů. Zde byly čekatelům určeny hospitace, které během roku splnili při pořádaných zkouškách z výkonu. Dále na tomto doškolení byly upřesněny některé výkony zkušebního řádu a konečná podoba ZŘ je k dispozici na našich internetových stránkách. Zde pravidelně Výcviková komise dodává vyhodnocení konaných výcvikových akcí, takže všem členům je umožněna včasná informace o činnosti TARTu.

Nejaktivnějším regionem byl, jako již tradičně, Lišov, který opět v roce 2001 uspořádal nejvíce akcí.

V minulém roce jsme opět pokračovali v pořádání společných výcviků a bude v nich pokračováno nadále. Díky Jirkovi Matějkovi byl uspořádán na podzim v rekreačním středisku v Sedlici, za účasti asi 20 účastníků. Je potěšitelné, že stoupá počet účastníků a zasahuje i do jiných regionů. Je to velice prospěšné pro výměnu zkušeností při nácviku všech cviků podle ZŘ.


Obranářský závod Sedlice 25. - 27. května 2001

Velice dobře zorganizovaný a zajištěný závod regionem Lišov v již tradičním prostředí rekreačního střediska. Ten letošní byl velice náročný nejen na výkony psů, ale i na fyzickou kondici psovodů, protože bylo využito vhodně terénních možností v okolí střediska pro trasu závodu. Letos poprvé byla začleněna policejní disciplína - průzkum terénu s přinášením lehkých předmětů. Velice dobrý cvik nám starším dobře známý z dřívějších ZŘ.

Snad právě proto, že tento cvik již vymizel, dělal spolu s noční avizací psovodům a psům největší problémy. Dále dělalo problém při průzkumu chatové oblasti umístění figuranta mimo chatku. Ale právě různorodost cviků je pro TART důležitá, takže vítáme takto zorganizované akce. Závod byl opět uspořádán jako závod jednotlivců a družstev.

Účast: 20 závodníků a 5 družstev ze 4 regionů.

Umístění Družstvo
1. místo společné družstvo PČR stř. kraje a regionu Praha-venkov (Šonský, Jandová, Bureš)
2. místo PČR OS Pelhřimov a region Lišov (Mihulka, Košler, Plechatý)
3. místo region Lišov (Vocel, Kiessling, Čvančara)

Umístění Jednotlivec
1. místo Demeler (MP Ústí nad Labem)
2. místo Šonský (region Praha-venkov)
3. místo Košler (region Lišov)


Obranářský závod Krašlovice 14. - 15. září 2001

Závod se konal poprvé v pěkném rekreačním středisku a byl dobře materiálně i organizačně zajištěn. Zúčastnilo se 15 závodníků, vesměs z regionu Lišov, pouze jeden z Praha-venkov a jeden z Kyjova. Účast byla bohužel poznamenána konáním obranářského závodu v Ovčárech, který zorganizoval v té době ještě registrovaný region Mělník bez souhlasu Výcvikové komise. Závod byl poměrně náročný a měl dobrou úroveň. Nejvíce problémů dělal závodníkům průzkum objektu s označením a poslušnost. Ta byla zhruba na úrovni zkoušky T 3.

Umístění Jednotlivec
1. místo Ambrož
2. místo Majer
3. místo Karvánková P.


Vyhodnocení MR obranářů TART ČR 2001

Mistrovství republiky se konalo 4. - 6. května 2001 ve výcvikovém středisku Wackenhut Czech v Mělníku. Bylo pořádáno ZKO Mělník-město.

Hodnocení přípravy MR

Na přípravě MR pracovala VK SKS TART poměrně krátkou dobu. To bylo zapříčiněno problémy s tehdejším sekretariátem SKS TART po schůzi výboru, kdy bylo stanoveno konání MR v uvedeném místě. Přesto se podařilo včas připravit ve spolupráci s pořadateli akce, jmenovitě ing. Koubou, p. Pružinou a pí. Pružinovou veškeré potřebné materiály a technické zabezpečení.

4. dubna 2001 proběhlo na místě konání MR jednání výboru, kde byly již připraveny veškeré materiály a provedena prohlídka potřebných objektů. Dále se do příprav ihned zapojil nový sekretariát zastoupený manželi Vocelovými. Pořádající organizací byly připraveny veškeré záležitosti přesně tak, jak byly dojednány. Objekty a prostory pro provádění jednotlivých cviků byly plně odpovídající potřebám tohoto druhu MR.

Hodnocení průběhu MR

Stravování všech účastníků bylo zajištěno péčí pořadatele, podle možností místní kantýny. Kvalita stravování a ceny odpovídaly možnostem, k plné spokojenosti všech zúčastněných. Ubytování bylo pořadatelem zajištěno v kempu, ale nikoli vinou pořadatele došlo při ubytování ke značným problémům ohledně cen, což bylo pořadatelem vyřízeno. Toto však značně narušilo poradu se závodníky, která se o hodinu zpozdila, a to nepřispělo k důstojnému zahájení MR. Na Mistrovství se přihlásilo 26 závodníků. Nastoupilo 25 (jeden závodník se omluvil z důvodu své nemoci).

Zastoupení regionů TARTu bylo následující:

Region Počet závodníků
Praha-venkov 11
Lišov 7
Stráž pod Ralskem 2
Armáda ČR - Grabštejn 2*
Celní správa ČR 2
Vězeňská služba ČR 1
Policie ČR 1
*) startovali za AČR i region Grabštejn zároveň z důvodu akce AČR

Ze struktury zúčastněných závodníků je patrno, že nám z vrcholových závodů odchází poměrně velké množství psů z důvodu stáří a zdravotních potíží. Na druhou stranu se nám opět připravují psovodi s mladými zvířaty, což lze hodnotit kladně, i když účast ani ne dvouletých psů na takové vrcholové náročné soutěži není zrovna ideální.

Problém neustále zůstává v zapojení regionů. Toto MR bylo vlastně mistrovstvím dvou regionů, Prahy-venkova a Lišova. I když tyto regiony jsou největší a asi se v nich nejvíce pracuje, myslím, že by se jinde našel také psovod se psem takových kvalit, aby se mohl zúčastnit soutěže s touto úrovní. Potěšující je zapojení nového regionu Stráže pod Ralskem.

Kvalita vycvičenosti psů byla pro tuto soutěž na dobré úrovni. Z nastoupených psovodů mělo složeno zkoušku OPT 2 deset psovodů a 9 z nich splnilo limit a byla jim zapsána zkouška OPT 3. Z ostatních dalších 11 splnilo limit zkoušky OPT 3. Jeden závodník nesplnil limit v poslušnosti a čtyři závodníci v obraně, tedy celkem 5 závodníků.

Výkony na MR posuzovali: p. Janata - poslušnost, pp. Komárek, Vitásek, Kuntoš a Šafr - obrana. Jejich práci lze hodnotit jako korektní. Práci figurantů vykonávali: pp. Kletečka, Kroc a Lhoták z Grabštejna a p. Worth z Litvínova. Práce všech byla na dobré profesionální úrovni, přesně tak, jak si představujeme práci figurantů v TARTu. Výkony obrany se prováděly na vhodné ochranné pomůcky podle charakteru jednotlivých výkonů. Práce organizátorů z řad pořádající organizace téměř bezproblémová.

Vzhledem k tomu, že v systému oddělených MR chceme pokračovat, je třeba rozebrat nedostatky, kterých se musíme nadále vyvarovat. Po organizační stránce jsme zvládli rychlé vyhodnocování výsledků, ale vzhledem k tomu, že závodníkům byly z důvodu rychlého uložení bodového hodnocení do počítače odebírány bodovací karty, bylo zapotřebí vyvěsit přehlednou tabuli výsledků a průběžně ji doplňovat pro informovanost diváků i samotných závodníků. Přestože tato byla vyhotovena i doplňována pracovnicemi pořádající organizace, zpřístupněna byla prakticky až na závěr akce, což už bylo zbytečné. Samotné bodovací karty byly nevhodné, při dešti se rozmazávaly a byly nečitelné, rovněž myšlenka dvojitých karet pro kontrolu a doklad rozhodčím se minula účinkem, protože papír byl nekvalitní a nepropisoval. Výcviková komise zváží do příští akce vhodný systém bodovacích karet.

Žádný závodník z MR neodstoupil a žádný nepodal protest. Několik nulových hodnocení bylo způsobeno i vinou psovodů, jejich nervozitou a neznalostí ZŘ, přestože hlavní rozhodčí na poradě se závodníky rozebral jednotlivé výkony a upozornil na jejich úskalí. Jinak bodová hodnocení a samotné výkony odpovídaly náročnosti cviků a připravenosti psovodů, kteří přistupovali k přípravě na MR odpovědně.

Překvapivě dobrý výkon byl podán v noční avizaci. Nesplnili pouze 2 závodníci. Dále bylo celkově dobrého hodnocení dosaženo při průzkumu objektu s označením, kde kromě jednoho psa splnili všichni. Při zákroku v místnosti výkon nesplnili 2 psi, 1 výkon byl hodnocen jako slabý, sedm psů s menšími nedostatky. Noční zadržení nesplnil 1 pes, ale další 4 psi podali slabý výkon. Přepad nesplnili 2 psi a další 2 podali slabé výkony. Hladké zadržení nesplnili 2 psi, 1 pes se slabým výkonem, pět průměrných výkonů. Kontrolní výkon nesplnili 2 psi, 5 psů podalo slabý výkon, devět průměrných výkonů. Tudíž výkon 2/3 zúčastněných psů neodpovídal požadované úrovni.

Chování a vystupování závodníků bylo bezvadné. Závěrečný ceremoniál se státní hymnou a slavnostním nástupem dodal celému MR pravou sportovní důstojnost. Celkově můžeme hodnotit první MR obranářů SKS TART jako úspěšné.


Školení figurantů a instruktorů

Dne 22. září 2001 proběhlo školení instruktorů a figurantů. Uskutečnilo se na VZ AČR Grabštejn za podpory velitele plk. ing. Růžičky. Materiální zabezpečení zajistil region Grabštejn. Lektory kurzu byli pp. Dubový, Komárek a Bůžek.

Kurz byl zaměřen na provádění všech cviků obrany podle ZŘ TARTu. Byly probrány všechny cviky teoreticky a prakticky včetně metodických postupů. Figuranti si procvičili výkony s jednotlivými psy. Na příštím školení je třeba důsledně vyžadovat od frekventantů účast s větším množstvím psů. Součástí školení byla i velice dobře připravená přednáška a beseda veterinárního lékaře na téma úrazy psů při výcviku.

Všichni účastníci projevili velký zájem a iniciativu, kromě dvou účastníků z regionu Stráž pod Ralskem, které praktická část nezajímala a předčasně kurz opustili. Všichni frekventanti získali představu i praxi v provádění obranných prací TARTu. Vytvořil se tak tým instruktorů a figurantů, kteří budou danou metodiku předávat dále v praktickém výcviku na cvičištích. Kurz lze hodnotit jako úspěšný.

Účast z jednotlivých regionů:

Region Počet účastníků
Praha-venkov 4
Litvínov 4
Grabštejn 3
Lety 2
Stráž pod Ralskem 2
Plzeň 1
Česká Lípa 1

Jako host se zúčastnil p. Stanislav Skála z Prahy.


Vyhodnocení MR stopařů TART ČR 2001

Mistrovství republiky stopařů SKS TART se konalo 20. - 21. října 2001 v Heřmani. Pořádáním Mistrovství byl pověřen Výkonným výborem region Lišov.

Hodnocení přípravy MR

Organizační výbor přistoupil k přípravě akce velmi zodpovědně. S předstihem byly připraveny veškeré materiály a poháry pro vítěze. Toto mistrovství však nebylo zajištěno dostatečným množstvím sponzorů, což se projevilo v závěrečném ocenění závodníků.

Organizační štáb pracoval ve složení pp. Kuntoš, Vítovský, Vocelová, p. Kutiš jako vedoucí sčítací komise a p. Dupal jako vedoucí stop. Práci a snahu všech je potřeba velice kladně ocenit. Rovněž patří dík pí. Součkové za zhotovení netradičních diplomů.

Přípravná porada se uskutečnila na místě dne 1. srpna 2001 za účasti organizačního štábu a dalších pořadatelů. Za Výkonný výbor a Výcvikovou komisi SKS TART se zúčastnili pp. Dubový, Bůžek a Komárek. Zde byly stanoveny konkrétní úkoly jednotlivcům a na poradě 19. října 2001 v předvečer MR byl stav příprav zkontrolován a bylo konstatováno, že vše je řádně připraveno. V průběhu přípravy byli v pravidelném spojení pp. Kuntoš a Dupal s předsedou Výcvikové komise a společně upřesňovali nejasnosti a problémy.

Nedostatek MR, který nebyl zaviněn organizačním štábem, ale majitelem rekreačního střediska, byl problém s ubytováním, kdy ve středisku přes příslib vedoucího byla do soboty ubytována ještě jiná skupina. To se však během prvního dne podařilo zvládnout. Horší nedostatky se vyskytly ve stravování a občerstvení, které nebylo ani cenou ani kvalitou na takové úrovni, na které jsme byli v tomto zařízení zvyklí.

Na MR bylo přihlášeno v poměrně krátkém čase 25 závodníků a do konce uzávěrky se přihlásili další 3 jako náhradníci. Před MR se jeden závodník omluvil pro svůj úraz, takže na MR nastupoval jeden náhradník.

Hodnocení průběhu MR

MR se zúčastnilo 25 psovodů ze tří regionů:

Region Počet závodníků
Praha-venkov 12
Lišov 12
Dobřichovice 1

Výcvikovou komisí byli delegováni tito rozhodčí: pp. Komárek, Dubový, Bůžek, Vitásek a Šafr. Všichni hodnotili výkony ve stopách a poslušnost hodnotil p. Komárek. Kladeče stop zajistil pořádající region Lišov z členů KK Písek a Hluboká nad Vltavou. Byli to pánové a slečny Moserová, Tůmová, Jehlík, Daněk, Karvánková J., Červinková, Kvasnovský, Kordule, Marešová a Rohanzl. Jejich práci lze hodnotit dobře. Velkým přínosem pro zajištění lepší organizace přepravy na stopy byly plánky terénu vypracované vedoucím stop p. Dupalem, které obdržel každý rozhodčí, ale i závodník u prezentace. Díky tomu nenastaly žádné problémy a nástupy podle stanoveného harmonogramu byly přesně dodržovány. Proto nedošlo v průběhu MR k žádnému časovému skluzu.

Chování všech závodníků bylo v souladu se sportovním vystupováním na takovéto akci. Nikdo ze závodníků nepodal v průběhu konání MR žádný protest. Pouze po závěrečném vyhodnocení se vyskytly připomínky od závodníků, aby bylo prováděno ještě další losování pořadí stop v každé skupině těsně před jejich vypracováním.

Výkony poslušnosti byly na velmi slušné úrovni. Nutno uvést, že se jedná jen o základní ovladatelnostní prvky. Přesto 2 výkony pod čtyřicetibodovou hranicí byly způsobeny sníženou ovladatelností psů a 1 nulový výkon pro naprostou neovladatelnost psa. Na druhé straně 3 výkony byly ohodnoceny plným počtem bodů. Nejhůře byl hodnocen cvik přivolání psa. Mnoho psovodů nemá dostatečně nacvičeno vysílání psa do volného prostoru, které je součástí cviku přivolání.

K hodnocení stop. K položení stop byly využity různorodé terény, které plně odpovídaly tak náročné soutěži, jakou MR stopařů bezesporu je. Při vypracování se psi a psovodi setkali s různými možnostmi narušení stop, nízkou i vysokou zvěří počínaje a blízkostí honu konče. To však nemá na práci kvalitního stopaře TARTu vliv. Zde se projevila náročnost přípravy, s jakou se každá soutěžící dvojice na MR připravovala. V průměru hodnocení nebyl velký rozdíl mezi čtyř- a dvouhodinovými stopami. Jediné nulové hodnocení bylo na čtyřhodinové stopě u psa Berno Paulex - RTW sl. Kalousové, ale to bylo způsobeno odstoupením pro momentální zdravotní indispozici psa. Druhý den tento pes podal na dvouhodinové stopě stobodový výkon. Dost slabých výkonů bylo způsobeno reakcí na zvěř a nemožností delšího soustředění na vypracování stopy. Nejlepší výkon na čtyřhodinové stopě předvedla fena Uxa z Ilky pí. Součkové za plných 100 bodů.

Limit pro splnění zkoušky SPT 3 splnilo prvních 10 závodníků, což můžeme považovat za velký úspěch. Pes Max bez PP p. Nováka jako jediný v republice měl tuto zkoušku již splněnu a zde bodový limit obhájil. Zkouška byla zapsána 3 závodníkům, protože ti již měli splněnu zkoušku SPT 2. Jsou to: Kranátová (Zero od Policie), Hrach (Armín bez PP) a Vlček (Viki bez PP).

Závěrem lze konstatovat, že MR 2001 bylo úspěšné a ukázalo všem zúčastněným, na co se soustředit v přípravě psa na tak náročnou soutěž a co je zde může očekávat.

Do dalšího ročníku připravuje Výcviková komise zpřísnění kritérií výběru pro stopaře i obranáře, a to v podobě splnění zkoušek alespoň I. stupně před přihlášením na mistrovství.


Vyhlášení všestranného vítěze republiky TART 2001

Podmínkou pro zařazení do tohoto žebříčku byla účast na MR obranářů i stopařů se stejným psem.

Pořadí Psovod Pes
1. Šonský Roman Viro od Policie
2. Kiessling Martin Jimmy bez PP
3. Košler Ladislav Marko bez PP
4. Souček Vladimír Daf z Trucu
5. Jandová Jana Zino od Policie
6. Vlček Jiří Viki bez PP
7. Mihulka Jiří Brit bez PP


Vyhodnocení zkouškové činnosti

V letošním roce opět značně vzrostl počet konaných zkoušek a začíná se na něm podílet i více regionů. Větší počet byl vykonán na letních výcvikových táborech, kde se vyplácí metoda soustředěného výcviku pod vedením zkušených instruktorů v přípravě před zkouškami.

Na letních výcvikových táborech upořádaly zkoušky následující regiony:

Region Počet zkoušek na LVT
Lišov 5
Praha-venkov 2
Lety 1

Celkem uspořádaly zkoušky tyto regiony:

Region Počet zkouškových akcí
Lišov 13
Praha-venkov 8
Grabštejn 3
Litvínov 2
Lety 1

Což je dohromady 27 zkoušek a to je o 75% více než v loňském roce.

Souhrnná tabulka úspěšnosti:

Zkouška Nastoupilo Splnilo
ZMT 103 87
T 1 25 22
T 2 16 14
T 3 13 8
OPT 1 21 17
OPT 2 11 10
OPT 3 9 9
SPT 1 16 13
SPT 2 12 6
SPT 3 6 3

Celkem tedy nastoupilo 232 a splnilo 189. U zkoušek OPT 3 a SPT 3 je tento souhrn ovlivněn MR.


Závěr

Jak je vidět ze zprávy o činnosti, výcvikových akcí stále přibývá a jsou pořádány na dobré organizační a výcvikové úrovni. To je velmi potěšitelné a proto v tomto trendu budeme pokračovat nadále, v úzké spolupráci s ozbrojenými složkami a nově založeným úsekem kynologie ve Sportovním klubu Policie.


Mgr. Jan Komárek
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.