Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Valná hromada SKS TART ČR - projev prezidenta (26. ledna 2002)

Valná hromada SKS TART ČR - projev prezidenta

Vážení přátelé - příznivci TARTu, vážení hosté.

Již po osmé od založení TARTu se scházíme takto na počátku nového roku, abychom zhodnotili naši společnou činnost za právě uplynulý rok. Od minulé valné hromady, která se konala dne 3. února 2001, se toho událo v činnosti naší organizace opravdu mnoho a vždy při psaní takovéto zprávy mne několik nocí budí myšlenka, že určitě zapomenu na něco důležitého a podstatného. Domnívám se však, že to nejdůležitější a nejpodstatnější je, že přes veškerá úskalí, která jsme nuceni překonávat, stále existujeme a že celá členská základna pracuje s nadšením a zápalem pro společnou věc, kterou jsme si při zakládání TARTu vytkli, a tou je udržet výkonnost služebních psů a odbornost psovodů na vysoké úrovni, a zachovat tak tradici našich předcházejících národních zkušebních řádů.

Kráčíme po nelehké cestě, protože v dnešní době soustředěná mediální kampaň, namířená zcela nesmyslně proti psům namísto toho, aby povolávala k zodpovědnosti neukázněné majitele, dává přednost sportovní kynologii, a to ještě s důrazem na pouze symbolické využití obranných schopností psů. My jsme však přesvědčeni, že pes vždy byl, je a samozřejmě i bude nejspolehlivějším ochráncem svého pána, jeho rodiny a majetku, že je vynikajícím pomocníkem při záchraně lidských životů a v neposlední řadě též vynikajícím společníkem, který nás provází ve volných chvílích a při aktivním odpočinku.

Jsme si vědomi, že po zániku Svazarmu velmi citelně chybí nástupnická organizace, která by zcela přirozeně byla rezervou pro ozbrojené složky, jak při výchově mladých psovodů, tak jako zdroj kvalitně vycvičených psů. Také víme, že jak Armáda České republiky, tak Policie České republiky a ostatní ozbrojené složky jsou jistou měrou závislé na výkupu dobře připravených psů a že při výběru nebudou jistě váhat mezi psem připravovaným pro sportovní využití a mezi psem, který je od svého mládí intenzivně připravován pro službu.

My všichni, kteří tu dnes sedíme, jsme aktivní psovodi a výcvikáři a velmi intenzivně vnímáme, jaký je rozdíl mezi psem, který je veden podle našeho zkušebního řádu, a mezi psem, který je využíván jako pomůcka při výcviku sportovním. Že to tak vnímají i zástupci ozbrojených složek, je nad slunce jasné, a složení našeho výkonného výboru je toho důkazem. Velmi rád opakuji, že jsme první organizací, které se v dějinách československé a i české kynologie podařilo soustředit pod jednu střechu zástupce všech ozbrojených složek, které se zabývají využitím služebních psů, a civilní kynology, kteří vedou výcvik svých psů k praktickému využití. Jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce je a bude prospěšná oběma stranám.

A nyní bych svou pozornost zaměřil zcela konkrétně na práci výkonného výboru našeho speciálního kynologického svazu. Úvodem je třeba říci, že opravdu nemáme šťastnou ruku při volbě sekretářů. Po odstoupení pana Bursy vykonával tuto funkci pan Syrový, který ihned v počátku minulého roku oznámil svou rezignaci. Není problém v našem středu najít ekvivalentní náhradu, ale potíž je v tom, že se neustále mění sídlo a tím i adresa naší organizace, což samozřejmě nepřispívá k plynulému chodu administrativy. Výbor po zralé úvaze kooptoval paní Jarmilu Vocelovou, která v současné době tuto funkci vykonává k naprosté spokojenosti. Několik slov pro pobavení: aby vše nebylo tak jednoduché, tak se manželé Vocelovi přestěhovali z Prahy do rodinného domku, a tak opět změníme adresu.

Výkonný výbor spolu s výcvikovou komisí se snažil v minulém roce vést směr své práce ke zkvalitnění celé členské základny a především sboru rozhodčích, kteří jsou nositeli odbornosti a zkušeností přímo v jednotlivých organizacích. Rozhodčí našeho svazu při posuzování jak zkouškových akcí, tak soutěží přicházejí bezprostředně do styku s členskou základnou, a proto je potřeba od nich vyžadovat naprostou profesionalitu, znalost organizace a slušné společenské vystupování. Proto výcviková komise zorganizovala 24. března 2001 v severočeských lázních Teplice doškolení rozhodčích pro výkon. Tato akce proběhla na půdě firmy Amikro. Je povinností poděkovat řediteli panu Ing. Bůžkovi za financování celé akce, včetně pohoštění. Na tomto doškolení byl, mimo odbornou část, definitivně odsouhlasen návrh na rozdělení mistrovství republiky TARTu na část obranářskou a část stopařskou. Jestli si dobře vzpomínáte, byli s touto myšlenkou seznámeni zástupci jednotlivých organizací a regionů již na minulé valné hromadě. Jak potvrdila uplynulá sezóna, bylo to rozhodnutí správné.

V měsíci dubnu zasedla výcviková komise v Mělníku, přímo v dějišti pořádání obranářského mistrovství, a za obětavé spolupráce místní kynologické organizace, pod vedením zkušeného kynologa pana Jiřího Pružiny, zorganizovala vše potřebné ke zdárnému průběhu celé akce. V polovině měsíce dubna též proběhlo v Praze v hotelu Slivín předání veškeré agendy za přítomnosti revizní komise a části výkonného výboru.

Mistrovství republiky v kategorii obranářů proběhlo 4. - 5. května 2001 v Mělníku, o podrobnostech vás jistě bude informovat předseda výcvikové komise. Ve své zprávě o výcvikové činnosti vás pan Komárek jistě seznámí i s počtem konaných zkouškových akcí i s celkovým počtem zkoušek.

Teprve v právě uplynulé sezóně se prokázalo, že zařazení speciálních zkoušek do našeho zkušebního řádu bylo jen realizací dlouhou tradicí starých národních zkušebních řádů potvrzené pravdy, že špičkový specialista má ve služební kynologii stejné uplatnění, jako mají všestranní psi. Velmi příjemně mne překvapil počet psovodů, kteří ke zkouškám nastoupili. Je až neuvěřitelné, že na jednoho člena naší organizace připadá jedna složená zkouška z výkonu. Neznám žádnou jinou výcvikovou organizaci, která by měla takovouto úspěšnost. Stačí nahlédnout do ČKS, kde je v současnosti taková situace, že se rozhoduje o tom, zda pokračovat v pětisetbodovém mistrovství, neboť počet závodníků je tak nízký, že se takové mistrovství nevyplatí pořádat. My máme naprosto opačný problém, musíme bohužel počet startujících závodníků omezovat.

V měsíci květnu byly otevřeny webové stránky s adresou www.vycvikpsa.cz, na nichž mohou zájemci o naší organizaci najít vše potřebné, včetně přihlášky. Do dnešního dne tyto stránky navštívilo více než 17.000 zájemců. Ve stejném měsíci se uskutečnilo v Liberci mistrovství Evropy ve vyhledávání drog. Na tuto vrcholnou soutěž byli zástupci naší organizace pozváni a je třeba konstatovat, že organizace celé soutěže, její výsledky a společenská propagace posunuly laťku pro příští organizátory do obrovské výšky.

20. června se sešel výbor, aby zhodnotil činnost za první polovinu roku a vytkl cíle do další práce. Ještě během dovolených, a to 1. srpna, se sešel výbor znovu v jihočeské Heřmani a důvodem byla příprava stopařské části mistrovství republiky. Organizace této části mistrovství se ujal zkušený tým pod vedením Karla Vítovského a opět nezklamal. O průběhu mistrovství, které pak proběhlo v měsíci říjnu, nás informoval pan Ing. Růžička ve druhém čísle časopisu Pes přítel člověka v letošním roce a podrobně nás bude ve své zprávě informovat také předseda výcvikové komise.

22. září se uskutečnil na Veterinární základně Armády České republiky na Grabštejně první společný trénink za účasti asi pětatřiceti členů z různých organizací a regionů. Pod vedením předsedy výcvikové komise pana Mgr. Komárka zde bylo názorně demonstrováno přesné provádění nácviku obrany, byly promítnuty instruktážní filmy a frekventanti si vyslechli přednášku veterinárního lékaře, který zájemce provedl i pracovištěm veterinární stanice, která je vybavena pro ošetřování psů na vysoké technické úrovni.

Pokud si takto napsanou zprávu o činnosti vyslechnete, zdálo by se, že je vše ideální a že vše funguje naprosto bez problému. Samozřejmě že tomu tak není a že je třeba mnohé vylepšit. Jsme si vědomi, že regiony, kde jsou tzv. tahouni, pracují dobře a že i činnost v těchto klubech je na velmi slušné úrovni. I účast na vrcholových přeborech dává tušit, kde se pracuje a kde se jen velmi těžko dává parta dohromady. Není nás mnoho a tak v některých klubech je soustředěno pouze několik jedinců, kteří fungují jen velmi obtížně a za cenu vlastního času i vlastních financí. O to více si takových členů vážíme.

Přestože se nám daří částečně informovat zájemce o TART pomocí časopisu Pes přítel člověka, kde jsou otiskovány reportáže a články jak pana Ing. Josefa Růžičky, tak články o metodice výcviku, které píši já, je to vše nedostatečné. Bylo by třeba pružněji informovat zájemce o konání zkoušek, o závodech a o dalších akcích, ale vždy se naráží na problém peněz.

Chybí nám též upřesnění dokumentace členské základny, které je dlouhodobým problémem. I při nejlepší snaze a urgencích se nám nedaří dostat z jednotlivých klubů a regionů kompletní seznamy členů. Je to velmi dobře patrné při rozesílání Zpravodaje, kdy se spousta materiálu vrátí s označením "adresát neznámý". Zde bych velmi apeloval na všechny členy, aby v krátké době dali vše do pořádku, aby tajemnice klubu byla schopna všechna data včas zpracovat.

Jistě neušlo vaší pozornosti, že v minulém roce byla založena organizace s názvem Tart 2001. Je nám velmi líto, že někteří naši bývalí členové usilují o další nesmyslné štěpení kynologie, ale z tohoto místa bych rád zdůraznil, že s touto organizací nemáme naprosto nic společného a že se od jejich aktivit distancujeme. Známe velmi dobře praktiky těchto bývalých členů, pokusy o zmanipulování výsledků, prosazování některých závodníků na úkor druhých a podivné a neprůhledné praktiky s využíváním sponzorských příspěvků. Říkám důrazně: "děkujeme, opravdu nechceme".

My všichni víme, co je našim cílem. Poctivá práce s našimi psy a spravedlivé a nestranné posuzování od našich rozhodčích. Pokud má někdo jiné zájmy, pak si spletl organizaci.

Vážení přátelé, vážení hosté, děkuji vám, že jste trpělivě a pozorně vyslechli zprávu o činnosti našeho speciálního kynologického svazu za uplynulý rok 2001, a přeji vám do nastávající sezóny mnoho úspěchů s vašimi psy a pevné zdraví, abychom vždy, když se na některé akci spolu sejdeme, dále mohli říkat, že dobrou partu najdeš v TARTu.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.