Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Stanovy SKS TART

Stanovy

Speciálního kynologického svazu TART
(s celostátní působností v České republice)

se sídlem v Praze
Hlava I.

Článek 1
 1. Svaz je samostatnou zájmovou organizací sdružující všechny zájemce o kynologickou pracovní a sportovní činnost.
 2. Svaz úzce spolupracuje se všemi organizacemi, které mají kynologickou činnost ve svém poslání.
Článek 2
 1. Svaz rozšiřuje svou činnost v rámci České republiky zejména pro možnost praktického použití a dále pro oblast sportovního soutěžení; vytváří podmínky pro trvalé zvyšování morálních vlastností a odborných znalostí.
 2. Svaz koordinuje činnost svých regionálních orgánů a členské základny pro případ možného praktického nasazení při živelných pohromách a katastrofách.
 3. Svaz bude prosazovat zásadu a úsilí při napomáhání ochraně a zlepšování životního prostředí.

Hlava II.

Článek 3
 1. Členem Svazu se může stát každá osoba, bez ohledu na národnost a státní příslušnost, která má zájem o speciální kynologickou činnost zaměřovanou na záchranářskou kynologii, ostrahu osob a objektů a sportovní činnost. Osoby mladší 18 let nemohou volit a být voleny.
 2. Základním organizačním článkem jsou regionální organizace nebo samostatné kluby. Kluby se mohou sdružovat v regionální organizace.
 3. Regionální organizace jsou v rámci svazu rovnoprávné a řídí se stanovami Svazu.
 4. Každý člen může své členství kdykoli ukončit. Členství může být členovi zrušeno prostřednictvím rozhodnutí vedení pouze za hrubé porušení stanov Svazu.
 5. Každý člen Svazu musí mít své platné úrazové pojištění.
Článek 4

Svaz stanoví:
 1. symboliku Svazu,
 2. práva a povinnosti členů, podobu členského průkazu a průkazu rozhodčího, výši členských příspěvků,
 3. podmínky pro funkci rozhodčích a instruktorů,
 4. delegaci rozhodčích na akce pořádané Svazem.
Článek 5
 1. V čele Svazu je prezident volený sjezdem; volební období je tříleté.
 2. Členy výkonného výboru jsou:
 3. Statutárním zástupcem je prezident, viceprezident a další dva jmenovaní členové výkonného výboru.
 4. O obsazení funkcí ve výkonném výboru rozhoduje prezident Svazu. Prezident je volen sjezdem, zástupci regionů (klubů) jsou voleni na valných hromadách.
 5. Všichni členové výkonného výboru mají hlasovací právo.
Článek 6
 1. Vrcholným orgánem Svazu je sjezd svolávaný výkonným výborem vždy na konci volebního období. Mezi sjezdy je vrcholným orgánem Svazu výkonný výbor.
 2. Výkonný výbor:

Hlava III.

Článek 7
 1. Finanční zdroje tvoří:
 2. Regionální organizace (kluby) mají samostatné finanční hospodaření mimo členské příspěvky.
 3. Při hospodaření s finančními prostředky se musí dodržovat obecně závazné právní normy.
 4. Rozpočty a vyúčtování mají veřejný charakter a jsou všem členům Svazu k nahlédnutí.
Článek 8
 1. Všechen majetek je majetkem Svazu, regionů nebo klubů.
 2. Právní subjektivitu má Svaz (regionální organizace, kluby).
 3. Svaz může na základě rozhodnutí sjezdu udělovat právní subjektivitu i dalším složkám.

Hlava IV.

Článek 9
 1. Činnost Svazu může být ukončena rozhodnutím sjezdu.
 2. Zanikne-li Svaz rozhodnutím sjezdu, rozhodne sjezd zároveň o majetku.
Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.